Regulamin

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem GlobRower.pl
 2. Sklep internetowy GlobRower  prowadzący działalność pod adresem internetowym GlobRower.pl prowadzony jest przez firmę Marcin Korzonek KaraNet.pl Ul. Jana Stanisławskiego 30/6, 51-638 Wrocław NIP: 898-141-94-86
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  2. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

§ 2 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu,
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.GlobRower.pl,
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2020.1740),
 4. Sklep Internetowy GlobRower – serwis internetowy dostępny pod www.GlobRower.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty oferowane w Sklepie Internetowym,
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Marcin Korzonek KaraNet.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,
 7. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.),
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie,
 2. Wszystkie ceny oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto – tj. zawierają podatek VAT oraz są wyrażone w złotych polskich,
 3. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu GlobRower, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący na potrzeby zawarcia konkretnej umowy zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego,
 4. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu,
 5. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym GlobRower konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu,
 6. Każdy dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji oraz  zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie,
 7. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym GlobRower kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem (procentowym lub kwotowym) zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną,

 

§ 4 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym GlobRower konieczne jest posiadanie urządzenia cyfrowego z odpowiednią aplikacją z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,
 2. W celu złożenia zamówienia należy wejść na stronę internetową GlobRower.pl, dokonać wyboru, oraz wypełnić odpowiednie formularze tam dostępne,
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych
 4. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania swoich prawidłowych danych: imienia i nazwiska, ew. nazwy firmy, adresu, adresu e-mail, telefonu komórkowego, NIP – w przypadku prośby o fakturę VAT,
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

§5 Forma płatności 

  1. Za zakupy w sklepie internetowym można zapłacić:
   1. za pośrednictwem Przelewy24 (BLIK, przelewy natychmiastowe)
   2. przedpłata bezpośrednio na konto 61 1140 2004 0000 3902 6842 4499 (wymagany wcześniejszy kontakt)
  2. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu GlobRower zamówienie jest przekazywane do realizacji.

   

  § 6 Dostawa

   Dostawa jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich oraz paczkomatów InPost

  Opłaty za przesyłkę na terenie Polski:

   1. Kurier: 15 zł
   2. Paczkomat: 13 zł

  Podawane ceny zawierają ustawowy podatek VAT wraz z innymi składnikami ceny.

   § 7 Czas dostawy:

   1. Zamówienia złożone w naszym sklepie internetowym realizujemy w ciągu 48 godzin od jego otrzymania. W zależności od wybranego sposobu dostawy spodziewany termin realizacji to 2-3 dni robocze dla wysyłek na teren Polski.

    

   § 8 Odstąpienie do umowy

   1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny,
   2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, umowa jest uważana za niezawartą. Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą razem z wysyłanym towarem,
   3. Możliwość zwrotu nie dotyczy produktu personalizowanego – tj. książki z podpisem autora i dedykacją.
   4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Marcin Korzonek KaraNet.pl Ul. Jana Stanisławskiego 30/6, 51-638 Wrocław,
   5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu,
   6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został zwrócony towar. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej,
   7. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

   § 9 Polityka zwrotów i reklamacji w sklepie internetowym.

    Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad,

   1. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje,
   2. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do poinformowania sklepu za pomocą formularza http://GlobRower.pl/kontakt, a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami.
   3. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
   4. Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
   5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.
   6. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.
   7. Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.

    

   § 10 Dane osobowe

   1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
   2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego GlobRower, dostępnego na stronie https://globrower.pl/polityka-prywatnosci.

   § 11 Postanowienia końcowe 

   1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie,
   2. Podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego GlobRower zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym,
   3. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa,
   4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej,
   5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym GlobRower.pl,
   6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim,
   7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2021-10-06.